Sonuç bulunamadı!
Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

(“Aydınlatma Metni”)

Veri sorumlusu sıfatını haiz Alış Gidiş Elektronik Ticaret A.Ş. (“ Şirket” veya “AlışGidiş”) olarak siz [ https://www.alisgidis.com/ adresi] AlışGidiş internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“Dijital Kanal”) üyelerimize ait kişisel verilerin, sunduğu sadakat programı ve pazaryeri hizmetleri kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin siz AlışGidiş Dijital Kanal üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“ kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından, AlışGidiş Dijital Kanal üyelik süreçleri doğrultusunda; elektronik, sözlü veya yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

  Tablo-1

  İşlenme Amaçları Kişisel Veri Hukuka Uygunluk Sebepleri
  AlışGidiş’in internet sitesine ve/veya mobil uygulamasına üye olma süreçlerinin gerçekleştirilmesi · Kimlik bilgisi (isim, soy isim, doğum tarihi)
  · İletişim bilgisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi)
  · Lokasyon bilgisi (konum bilgisi)
  · İşlem güvenliği bilgisi (ID, cihaz kodları, MAC adresi, IP bilgileri)
  Açık rıza (m.5/1)
  AlışGidiş pazaryeri üzerinden yapılan işlemler kapsamında üyelerle iletişim sağlanması · Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
  · İletişim bilgisi (cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi)
  · Lokasyon bilgisi (konum bilgisi)
  · İşlem güvenliği bilgisi (ID, cihaz kodları, MAC adresi, IP bilgileri)
  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md .5/2(c))
  Pazarlama/tanıtım amaçlarıyla üyelere SMS gönderilmesi · Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
  · İletişim bilgisi (telefon numarası)
  Açık rıza (m.5/1)
  Pazarlama/tanıtım amaçlarıyla üyelere e-posta gönderilmesi · Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
  · İletişim bilgisi (e-posta adresi)
  Açık rıza (m.5/1)
  Pazarlama/tanıtım amaçlarıyla üyelerin aranması · Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
  · İletişim bilgisi (telefon numarası)
  Açık rıza (m.5/1)
  AlışGidiş Limit bilgisi sorgulama · Kimlik bilgisi (TCKN, doğum tarihi)
  · İletişim bilgisi (cep telefonu numarası)
  Açık rıza (m.5/1)
  AlışGidiş’in indirim, kupon, promosyon ve benzeri süreçlerinden ve AlışGidiş’in sunmuş olduğu sadakat programlarından ve hizmetlerden faydalanılması · Kimlik bilgisi (isim, soy isim, doğum tarihi)
  · İletişim bilgisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi)
  · İşlem Bilgisi (Sipariş, fatura, teslimat, ödeme işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileri)
  · Lokasyon bilgisi (konum bilgisi)
  · İşlem güvenliği bilgisi (ID, cihaz kodları, MAC adresi, IP bilgileri)
  Açık rıza (m.5/1)
  Üye profilleme ve istatiksel analiz · Kimlik bilgisi (isim, soy isim)
  · İletişim bilgisi (adres)
  · Lokasyon bilgisi (konum bilgisi)
  · Müşteri işlem bilgisi (dil tercihi, üye işlem/hareketleri)
  · İşlem güvenliği bilgisi (cihaz bilgileri, ID, cihaz kodları, MAC adresi, IP bilgileri)
  Açık rıza (m.5/1)
  Çerez Kullanımı · Lokasyon bilgisi (konum bilgisi)
  · Pazarlama bilgisi (çerez kayıtları)
  · İşlem güvenliği bilgisi (ID, cihaz kodları, MAC adresi, IP adresi bilgileri)
  Açık rıza (m.5/1)
  5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek · Lokasyon bilgisi (konum bilgisi)
  · İşlem güvenliği kayıtları (ID, cihaz kodları, MAC adresi, IP Adresleri ve Çevrimiçi Belirleyiciler)
  Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md.5/2 (a)); Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md.5/2(ç))


 2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  2.1. Yurt İçi Aktarım

  Yukarıda anılan kişisel verileriniz aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

  AlışGidiş, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar haricinde, açık rızanızı alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.

  Aktarım Amacı Kişisel Veri Hukuka Uygunluk Sebebi Alıcı Grubu
  AlışGidiş Limiti bilgisi sorgulama · Kimlik bilgisi (TCKN, doğum tarihi)
  · İletişim bilgisi (cep telefonu numarası)
  Açık rıza (m.8/1) Fibabanka A.Ş.


  2.2. Yurt Dışı Aktarım

  Şirketimiz yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

 3. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


  Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

  Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 4. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 5. Talepleriniz

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde [ ] adresinde yer alan Online Form veya Kayıtlı E-Posta Sistemi yollarından biriyle Şirketimize başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal [alisgidiselektronik@hs01.kep.tr] adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri https://www.alisgidis.com/ adresinden takip edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Alış Gidiş Elektronik Ticaret A.Ş.

MERSİS Numarası:
0052262121400001
Adres:
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İstanbul

Noktası Ol